Chứng nhận quốc tế

Iso 25000

Chất lượng sản phẩm cùng với chất lượng quy trình là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của phát triển phần mềm ngày nay.

Do đó, các tiêu chuẩn iso 25000, hệ thống và yêu cầu chất lượng phần mềm và đánh giá (hình vuông) loạt các tiêu chuẩn đang được phát triển.

Một số tiêu chuẩn quan trọng nhất trong loạt bài này đã được xuất bản, trong khi những tiêu chuẩn khác vẫn đang được phát triển.

Iso 25000 bao gồm một loạt các tiêu chuẩn dựa trên ISO / IEC 9126 và ISO / IEC 14598 với mục tiêu chính là hướng dẫn sự phát triển của các sản phẩm phần mềm thông qua việc đặc tả các yêu cầu chất lượng và đánh giá các đặc tính chất lượng.

Vậy iso 25000 là tiêu chuẩn như thế nào và nó có những ưu điểm hay đem lại những lợi ích gì cho các doanh nghiệp khi ứng dụng vào quy trình đánh giá chất lượng lượng sản phẩm?

Trong bài viết dưới đây Luật Rong Ba sẽ giới thiệu về các thông tin, lợi ích khi quý khách hàng có nhu cầu muốn tìm hiểu về tiêu chuẩn iso 25000.

Với những nội dung tư vấn dưới đây của chúng tôi, hi vọng rằng bài viết sẽ là một nguồn thông tin hữu ích cho quý khách hàng khi tìm hiểu về vấn đề này.

Khái quát chung về tiêu chuẩn iso 25000

Chứng nhận iso 25000: 2014 là gì?

Chứng nhận iso 25000: 2014 cung cấp hướng dẫn sử dụng loạt Tiêu chuẩn Quốc tế mới có tên là yêu cầu và đánh giá chất lượng hệ thống và phần mềm (SQuaRE).

Mục đích của ISO / IEC 25000: 2014 là cung cấp tổng quan chung về nội dung SQuaRE, các mô hình tham chiếu chung và định nghĩa, cũng như mối quan hệ giữa các tài liệu, cho phép người sử dụng Hướng dẫn hiểu rõ về các loạt tiêu chuẩn đó, theo mục đích sử dụng của chúng.

Nó cũng chứa phần giải thích về quá trình chuyển đổi giữa tiêu chuẩn ISO / IEC 9126 cũ sang loạt tiêu chuẩn ISO / IEC 14598 và SQuaRE.

Ưu điểm của tiêu chuẩn iso 25000

Mục tiêu chung của việc tạo ra bộ Tiêu chuẩn Quốc tế SQuaRE là để chuyển sang một chuỗi được tổ chức hợp lý, phong phú và thống nhất bao gồm hai quy trình chính: đặc tả yêu cầu chất lượng phần mềm và hệ thống và đánh giá chất lượng phần mềm, được hỗ trợ bởi hệ thống và quy trình đo lường chất lượng phần mềm.

Mục đích của bộ Tiêu chuẩn Quốc tế SQuaRE là hỗ trợ những người phát triển và có được các hệ thống và sản phẩm phần mềm với đặc điểm kỹ thuật và đánh giá các yêu cầu chất lượng.

Nó thiết lập các tiêu chí cho đặc điểm kỹ thuật của hệ thống và các yêu cầu chất lượng sản phẩm phần mềm, đo lường và đánh giá chúng.

Nó bao gồm một mô hình chất lượng gồm hai phần để gắn định nghĩa của khách hàng về chất lượng với các thuộc tính của quá trình phát triển.

Các bộ tiêu chuẩn iso 25000: 2014

Bộ tiêu chuẩn ISO / IEC 2500n, Bộ phận quản lý chất lượng.

Bộ tiêu chuẩn ISO / IEC 2501n, Bộ phận mô hình chất lượng.

Bộ tiêu chuẩn ISO / IEC 2502n, Bộ phận đo lường chất lượng.

Bộ tiêu chuẩn ISO / IEC 2503n, Bộ phận yêu cầu chất lượng.

Bộ tiêu chuẩn ISO / IEC 2504n, Bộ phận Đánh giá Chất lượng.

Để hình dung rõ hơn về tiêu chuẩn này chúng ta cần đi tìm hiểu về các bộ tiêu chuẩn của tiêu chuẩn 25000 iso.

Bộ tiêu chuẩn iso 25000

Chuỗi tiêu chuẩn iso 25000, còn được gọi là SQuaRE (Yêu cầu và đánh giá chất lượng hệ thống và phần mềm), có mục tiêu là tạo ra một khuôn khổ cho việc đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm.

Tiêu chuẩn iso 25000 là kết quả của sự phát triển của một số tiêu chuẩn khác; cụ thể là từ ISO / IEC 9126, xác định mô hình chất lượng để đánh giá sản phẩm phần mềm và ISO / IEC 14598, xác định quy trình đánh giá sản phẩm phần mềm. Loạt tiêu chuẩn ISO / IEC 25000 bao gồm năm bộ phận.

ISO / IEC 2500n – Bộ phận quản lý chất lượng

Các tiêu chuẩn hình thành sự phân chia này xác định tất cả các mô hình, thuật ngữ và định nghĩa chung được tất cả các tiêu chuẩn khác từ loạt SQuaRE đề cập đến. Hiện tại, bộ phận này bao gồm các tiêu chuẩn sau:

Iso 25000 – Hướng dẫn về SQuaRE: Cung cấp mô hình kiến ​​trúc SQuaRE, thuật ngữ, tổng quan tài liệu, người dùng dự kiến ​​và các phần liên quan của sê-ri cũng như các mô hình tham chiếu.

ISO / IEC 25001 – Hoạch định và Quản lý: Cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn cho một chức năng hỗ trợ chịu trách nhiệm quản lý các đặc tả và đánh giá các yêu cầu của sản phẩm phần mềm.

ISO / IEC 2501n – Bộ phận Mô hình Chất lượng

Các tiêu chuẩn hình thành bộ phận này trình bày các mô hình chất lượng chi tiết cho hệ thống máy tính và sản phẩm phần mềm, chất lượng đang sử dụng và dữ liệu. Hiện tại, bộ phận này bao gồm các tiêu chuẩn sau:

ISO / IEC 25010 – Mô hình chất lượng phần mềm và hệ thống: Mô tả mô hình, bao gồm các đặc điểm và đặc điểm phụ, về chất lượng sản phẩm phần mềm và chất lượng phần mềm đang được sử dụng.

ISO / IEC 25012 – Mô hình chất lượng dữ liệu: xác định mô hình chất lượng dữ liệu chung cho dữ liệu được lưu giữ ở định dạng có cấu trúc trong hệ thống máy tính.

Nó tập trung vào chất lượng của dữ liệu như một phần của hệ thống máy tính và xác định các đặc điểm chất lượng cho dữ liệu đích được sử dụng bởi con người và hệ thống.

ISO / IEC 2502n – Bộ phận đo lường chất lượng

Các tiêu chuẩn hình thành sự phân chia này bao gồm mô hình tham chiếu đo lường chất lượng sản phẩm phần mềm, các định nghĩa toán học về các thước đo chất lượng và hướng dẫn thực hành để áp dụng chúng.

Các biện pháp đã trình bày áp dụng cho chất lượng và chất lượng sản phẩm phần mềm đang sử dụng. Hiện tại, bộ phận này bao gồm các tiêu chuẩn sau:

ISO / IEC 25020 – Mô hình tham chiếu và hướng dẫn đo lường: Trình bày giải thích giới thiệu và mô hình tham chiếu chung cho các yếu tố đo lường chất lượng, các thước đo về chất lượng và chất lượng sản phẩm phần mềm đang được sử dụng.

Đồng thời cung cấp hướng dẫn cho người dùng để lựa chọn hoặc phát triển và áp dụng các biện pháp.

ISO / IEC 25021 – Các yếu tố đo lường chất lượng: Xác định một tập hợp các thước đo cơ sở và dẫn xuất được khuyến nghị, nhằm mục đích sử dụng trong toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm.

Tài liệu mô tả một tập hợp các thước đo có thể được sử dụng làm đầu vào cho chất lượng sản phẩm phần mềm hoặc đo lường chất lượng phần mềm đang sử dụng.

ISO / IEC 25022 – Đo lường chất lượng đang được sử dụng: Mô tả một tập hợp các biện pháp và cung cấp hướng dẫn để đo lường chất lượng đang được sử dụng.

ISO / IEC 25023 – Đo lường chất lượng sản phẩm phần mềm và hệ thống: Mô tả một tập hợp các biện pháp và cung cấp hướng dẫn để đo lường chất lượng sản phẩm phần mềm và hệ thống.

ISO / IEC 25024 – Đo lường chất lượng dữ liệu: Xác định các biện pháp chất lượng để đo lường định lượng chất lượng dữ liệu theo các đặc tính được xác định trong ISO / IEC 25012.

ISO / IEC 2503n – Bộ phận yêu cầu chất lượng

Tiêu chuẩn hình thành sự phân chia này giúp xác định các yêu cầu chất lượng. Các yêu cầu chất lượng này có thể được sử dụng trong quá trình khơi gợi các yêu cầu chất lượng cho một sản phẩm phần mềm được phát triển hoặc làm đầu vào cho quá trình đánh giá. Sự phân chia này bao gồm tiêu chuẩn sau:

ISO / IEC 25030 – Yêu cầu chất lượng: Cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn cho quá trình được sử dụng để phát triển các yêu cầu chất lượng, cũng như các yêu cầu và khuyến nghị đối với các yêu cầu chất lượng.

ISO / IEC 2504n – Bộ phận đánh giá chất lượng

Các tiêu chuẩn hình thành bộ phận này cung cấp các yêu cầu, khuyến nghị và hướng dẫn để đánh giá sản phẩm phần mềm. Bộ phận này bao gồm các tiêu chuẩn sau:

ISO / IEC 25040 – Mô hình và hướng dẫn tham chiếu đánh giá: Chứa các yêu cầu chung về đặc tả và đánh giá chất lượng phần mềm.

Cung cấp khung đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm và nêu các yêu cầu đối với phương pháp đo lường và đánh giá sản phẩm phần mềm.

ISO / IEC 25041 – Hướng dẫn đánh giá cho nhà phát triển, người mua và người đánh giá độc lập: Cung cấp các yêu cầu, khuyến nghị và hướng dẫn cho người phát triển, người tiếp thu và người đánh giá độc lập về hệ thống và sản phẩm phần mềm.

ISO / IEC 25042 – Mô-đun đánh giá: Xác định cấu trúc và nội dung của tài liệu sẽ được sử dụng để mô tả mô-đun đánh giá.

Các mô-đun đánh giá này chứa đặc điểm kỹ thuật của mô hình chất lượng (nghĩa là đặc tính, đặc điểm phụ và sản phẩm hoặc chất lượng tương ứng trong các biện pháp sử dụng), dữ liệu liên quan và thông tin về ứng dụng của nó.

ISO / IEC 25045 – Mô-đun đánh giá khả năng phục hồi: Cung cấp đặc điểm kỹ thuật để đánh giá đặc điểm phụ của khả năng phục hồi được xác định theo đặc trưng về độ tin cậy của mô hình chất lượng.

Phần mở rộng SQuaRE (ISO / IEC 25050 đến ISO / IEC 25099) được chỉ định để chứa các Tiêu chuẩn quốc tế và / hoặc Báo cáo kỹ thuật về chất lượng sản phẩm hệ thống hoặc phần mềm đề cập đến các lĩnh vực ứng dụng cụ thể hoặc có thể được sử dụng để bổ sung cho một hoặc nhiều Tiêu chuẩn quốc tế SQuaRE.

Dịch vụ tư vấn về chứng nhận iso 25000 của Luật Rong Ba

Với dịch vụ tư vấn và cấp chứng nhận ISO ngày càng phát triển, Theo các quy định mới ban hành của chính phủ, các doanh nghiệp cần đạt được những tiêu chuẩn nhất định đáp ứng quy định của quốc tế về cấp chứng nhận ISO.

Doanh nghiệp muốn áp dụng chứng nhận iso 25000 vào đơn vị có hiệu quả thì cách nhanh nhất là sử dụng dịch vụ tư vấn chứng nhận 25000 iso của chúng tôi.

Khi sử dụng dịch vụ cấp chứng nhận ISO của chúng tôi khách hàng sẽ được tư vấn các nội dung sau:

 Tư vấn về chứng nhận iso 25000 giúp cho toàn thể doanh nghiệp hiểu một cách cụ thể và đầy đủ về hệ thống tiêu chuẩn ISO, về trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Hướng dẫn công ty ban hành và thực hiện quản lý theo các tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn ISO.

Tư vấn áp dụng ISO trong quản lý doanh nghiệp và làm thủ tục đề nghị cấp chứng nhận iso 25000.

Luật Rong Ba hỗ trợ khách hàng xây dựng quy trình, đánh giá nhanh và cấp chứng nhận iso 25000 với chi phí thấp nhất.

Cam kết chi phí hợp lý, tiết kiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa và cắt giảm các khoản phí phát sinh để đưa ra một mức chi phí hợp lý nhất theo từng quy mô hiện trạng của doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết thời gian cấp chứng chỉ nhanh nhất để đảm bảo doanh nghiệp nhận được chứng chỉ sớm nhất kèm theo đó là tuân thủ đẩy đủ chuẩn mực và quy trình chứng nhận của Quốc Tế.

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên tại Luật Rong Ba

Luật Rong Ba với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý thường xuyên trong nhiều lĩnh vực. Luật Rong Ba chỉ cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trong đó Luật Rong Ba thường xuyên là một trong các dịch vụ chủ chốt nhất của Phòng luật sư công ty Tư vấn luật.

Ngày nay tư vấn pháp lý thường xuyên không còn mới lạ và ngày càng được nhiều tổ chức và doanh nghiệp áp dụng bởi tính hữu ích của dịch vụ và chi phí thấp.

Thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn thắc mắc hỏi tư vấn pháp lý thường xuyên là gì? Chúng tôi được gì khi sử dụng dịch vụ đó.

Qua đây để giải đáp thắc mắc của những doanh nghiệp còn băn khoăn Luật Rong Ba cũng xin tư vấn để doanh nghiệp nắm vững hơn.

Điểm khác biệt nhất trong tư vấn pháp luật thường xuyên hay tư vấn pháp lý thường xuyên là hoạt động “thường xuyên” các luật sư tư vấn làm việc liên tục trong việc hỗ trợ và tư vấn và xử lý các vụ việc liên quan đến pháp lý dù không ngồi và làm việc tại văn phòng doanh nghiệp có nhu cầu thuê luật sư giống như một nhân viên pháp chế doanh nghiệp thông thường.

Gói cơ bản

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.

Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư hỗ trợ giải thích, phân tích qua điện thoại, email và tài khoản mạng xã hội.

Tư vấn pháp luật về hợp đồng

Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình giải quyết

Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng

Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Các thủ tục về Sở hữu trí tuệ;

Đăng ký tài sản doanh nghiệp;

Tạm dừng, chấm dứt hoạt động;

Thủ tục đăng ký, thông báo nội quy lao động;

Các thủ tục hành chính khác;

Các vấn đề phòng cháy chữa cháy

Tư vấn về lĩnh vực tái cấu trúc Doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn về pháp luật Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Cung cấp biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về lao động

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Gói nâng cao

Gói dịch vụ này sẽ phù hợp cho các doanh nghiệp trong nước với quy mô vừa và lớn, bao gồm các thông tin cơ bản sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Công việc của gói cơ bản

Luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Kiểm tra Hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng

Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp

Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn các Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:

Các thủ tục tại gói cơ bản

Các quy định pháp luật về môi trường;

Các quy định về pháp luật đất đai trong doanh nghiệp;

Thủ tục xây dựng công trình

Hỗ trợ thực hiện (khách hàng gửi thêm công tác phí).

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Tư vấn thực hiện Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

Tư vấn thủ tục mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Soạn thảo biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật và chính sách công ty về lao động

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục tài chính doanh nghiệp

Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Tư vấn về chính sách và điều kiện tiếp cận vốn, bao gồm các thủ tục cấp tín dụng của ngân hàng và tổ chức tín dụng khác

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ để giải quyết tranh chấp tín dụng với ngân hàng cho doanh nghiệp

Thương mại – Quảng cáo

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Gói chuyên nghiệp

Đây là gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên mà các doanh nghiệp nước ngoài thường xuyên sử dụng, có một số nội dung như sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Thư tư vấn song ngữ (Anh Việt) qua mail

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Các công việc tại gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH VIỆT

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Tư vấn về Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Các thủ tục tại gói nâng cao

Thay mặt khách hàng thực hiện

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp (SONG NGỮ ANH VIỆT).

Tư vấn về Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về Lao động

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về thương mại – Quảng cáo

Tất cả các công việc dưới đây (bao gồm SONG NGỮ VIỆT – ANH):

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Tư vấn về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước

Tư vấn về thủ tục hải quan

Tư vấn về phòng vệ thương mại

Tư vấn về các chính sách cạnh tranh và giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

iso 25000

iso 25000

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được nhận tư vấn, báo giá về chi phí cũng như quy trình thực hiện cấp giấy chứng nhận iso 25000 nhanh nhất và chính xác nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775