Chứng nhận quốc tế

Iso 17023

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN iso 17023:2015 là tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp, hướng dẫn xác định thời lượng đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý.

Tiêu chuẩn iso 17023 có tên gọi tiếng Anh là, Conformity assessment – Guidelines for determining the duration of management system certification audits.

Trong thực tế việc áp dụng tiêu chuẩn này trong việc đánh giá sự phù hợp là rất quan trọng, đòi hỏi các tổ chức, doanh nghiệp cần phải áp dụng một cách đầy đủ và chính xác tiêu chuẩn Quốc tế này.

Vậy hiện nay tiêu chuẩn iso 17023 có tầm quan trọng ra sao? Tiêu chuẩn này được thực hiện như thế nào?

Trong bài viết dưới đây Tư Vấn Luật sẽ giới thiệu về các thông tin, lợi ích khi quý khách hàng có nhu cầu muốn tìm hiểu về tiêu chuẩn iso 17023.

Với những nội dung tư vấn dưới đây của chúng tôi, hi vọng rằng bài viết sẽ là một nguồn thông tin hữu ích cho quý khách hàng khi tìm hiểu về vấn đề này.

Khái quát chung về tiêu chuẩn iso 17023

Tiêu chuẩn iso 17023 là gì?

Hiện nay tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn xác định thời lượng các cuộc đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý, áp dụng cho các tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý và các tổ chức xây dựng và duy trì chương trình chứng nhận.

Tiêu chuẩn này cũng nhằm giải quyết nhu cầu của các bên quan tâm khác (ví dụ cơ quan quản lý, tổ chức công nhận) khi xác định thời lượng đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý.

Iso 17023 2015 tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO IEC TS 17023 2015 ISO IEC TS 17023 2013 đánh giá sự phù hợp, hướng dẫn xác định thời lượng đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý (Conformity assessment – Guidelines for determining the duration of management system certification audits)

TCVN iso 17023 2015 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn iso 17027 2013.

TCVN iso 17023 2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN CASCO Đánh giá sự phù hợp biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tầm quan trọng của tiêu chuẩn iso 17023

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn về việc áp dụng các yêu cầu liên quan của TCVN ISO/IEC 17021-1:2015 để xác định thời lượng đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý.

Tiêu chuẩn cung cấp cho tổ chức chứng nhận khuôn khổ để đạt được mức độ nhất quán cơ bản trong việc xác định thời lượng đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý. Tiêu chuẩn cũng có thể được xem xét để xác định thời gian của các loại hình đánh giá khác.

Việc gia tăng số lượng các tiêu chuẩn hệ thống quản lý và chương trình chứng nhận đã nêu bật sự cần thiết có một tài liệu hướng dẫn để đảm bảo rằng các yếu tố ảnh hưởng đến thời lượng đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý đều được xem xét.

Tiêu chuẩn này cho phép khách hàng của tổ chức chứng nhận và các bên quan tâm khác ví dụ chủ chương trình cơ quan quản lý tổ chức công nhận hiểu cách thức các yếu tố khác nhau góp phần vào thời lượng đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý.

Tiêu chuẩn này không đưa ra các bảng công thức hoặc các phương pháp khác để tính toán thời lượng đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý cho các chương trình cụ thể mà chỉ nhận biết các yếu tố cần xem xét khi xây dựng bảng hoặc công thức.

Tiêu chuẩn này sử dụng các từ sau – cần nên chỉ một khuyến nghị – được phép chỉ một sự cho phép – có thể chỉ khả năng hoặc năng lực. Từ phải chỉ một yêu cầu và không được sử dụng trong tiêu chuẩn này vì đây là một tiêu chuẩn hướng dẫn.

Yếu tố để xác định thời lượng đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý tiêu chuẩn iso 17023

Tiêu chuẩn liên quan về hệ thống quản lý và các yêu cầu khác

Thời lượng đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý có thể phụ thuộc vào các tiêu chuẩn liên quan về hệ thống quản lý và yêu cầu của chương trình chứng nhận và loại hình đánh giá (ví dụ đánh giá lần đầu, giám sát, chứng nhận lại, đánh giá đặc biệt, đánh giá bổ sung, đánh giá chuyển đổi).

iso 17023

iso 17023

Khi đánh giá được thực hiện theo hai giai đoạn, thời lượng đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý là tổng thời lượng của giai đoạn một và giai đoạn hai.

Đánh giá khác (ví dụ đánh giá đặc biệt, đánh giá chuyển đổi) có thể được thực hiện và thời lượng của các cuộc đánh giá này thường được thiết lập theo từng trường hợp, tùy thuộc vào mục tiêu của các cuộc đánh giá đó.

Quy mô và (các) địa điểm của tổ chức khách hàng

Các yếu tố sau đây có thể có liên quan khi xác định thời lượng đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý:

Quy mô của tổ chức khách hàng (lớn hay nhỏ);

Số lượng người tham gia vào các hoạt động của tổ chức khách hàng liên quan đến phạm vi đánh giá, khi thích hợp, bao gồm nhân sự làm việc bán thời gian, theo hợp đồng thời vụ và nhân sự thường xuyên;

Hoạt động logistics phức tạp (ví dụ như các trường đại học với nhiều cơ sở, các giàn khoan dầu);

Số địa điểm được đánh giá.

Thời lượng đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý có thể chịu ảnh hưởng thêm bởi:

Mức độ kiểm soát tập trung;

Những đặc tính tương đồng của các quá trình và sản phẩm;

Các quá trình được liên kết;

Điều kiện mùa và khí hậu.

Mức độ phức tạp của tổ chức và hệ thống quản lý của khách hàng

Các yếu tố sau có thể liên quan khi xác định thời lượng đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý:

Khả năng tiếp cận với các tài liệu và hồ sơ (ví dụ như từ xa hoặc tại chỗ) của hệ thống quản lý;

Cấu trúc của hệ thống quản lý, bao gồm cả mức độ kiểm soát, báo cáo và trao đổi thông tin nội bộ;

Số lượng và phạm vi nhân sự đại diện cho các cấp khác nhau trong tổ chức khách hàng được phỏng vấn;

Hoạt động đòi hỏi phải tới các địa điểm tạm thời;

Mức độ phức tạp của sự tương tác giữa các hoạt động của tổ chức của khách hàng;

Kiến thức đã có về tổ chức khách hàng (ví dụ như hệ thống quản lý khác được chứng nhận bởi cùng một tổ chức chứng nhận);

Các hoạt động được lặp lại (tính tương đồng của các quá trình hay quá trình duy nhất);

Thay đổi với tổ chức khách hàng (ví dụ thay đổi địa điểm, quản lý, sáp nhập);

Kiểm soát và loại công việc theo ca;

Điều kiện về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và điều kiện an ninh của tổ chức khách hàng.

Bối cảnh công nghệ và quy định quản lý

Các yếu tố sau đây có thể có liên quan khi xác định thời lượng đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý:

Mức độ phức tạp và số lượng quy định phải áp dụng (ví dụ các ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, hàng không, điện hạt nhân);

Mức độ phức tạp của công nghệ được sử dụng trong tổ chức khách hàng;

Mức độ phức tạp của quá trình thiết kế;

Mức độ tự động hóa.

Các hoạt động thuộc phạm vi của hệ thống quản lý

Các yếu tố sau có thể có liên quan khi xác định thời lượng đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý:

Yêu cầu áp dụng của tiêu chuẩn hệ thống quản lý, bao gồm cả việc xem xét các yêu cầu đủ điều kiện ngoại lệ;

Phạm vi chứng nhận liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, hoạt động, quá trình và các địa điểm, bao gồm cả việc xem xét mức độ phức tạp của chúng;

Các hoạt động được thuê ngoài của tổ chức khách hàng (ví dụ như phạm vi, mức độ kiểm soát, tầm quan trọng, mức độ phức tạp).

Mức độ nhuần nhuyễn và hiệu lực của hệ thống quản lý

Các yếu tố sau có thể có liên quan khi xác định thời lượng đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý:

Kết quả và hiệu lực của các cuộc đánh giá trước đó thực hiện bởi tổ chức chứng nhận;

Kết quả và hiệu lực của các cuộc đánh giá bên ngoài trước đó được tiến hành bởi các bên khác không phải tổ chức chứng nhận;

Hiệu lực của quá trình đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo của tổ chức khách hàng;

Mức độ hiểu biết và cam kết với hệ thống quản lý của tổ chức khách hàng;

Các hệ thống quản lý được chứng nhận hiện hành;

Thông tin công khai đáng tin cậy (ví dụ như báo cáo truyền thông, thông tin phản hồi của khách hàng, thông tin quản lý hoặc xử phạt);

Khoảng thời gian hệ thống quản lý đã đi vào hoạt động;

Năng lực của các tổ chức khách hàng để đạt được các mục tiêu hệ thống quản lý của mình.

Rủi ro liên quan đến sản phẩm, quá trình hoặc hoạt động của tổ chức khách hàng

Các yếu tố sau có thể có liên quan khi xác định thời lượng đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý:

Sự tồn tại của quá trình, vật liệu và môi trường làm việc độc hại (ví dụ như khử trùng bằng tia xạ, hóa chất sử dụng trong quá trình thuộc da);

Rủi ro của sự không phù hợp và tác động của chúng (ví dụ như trong dịch vụ y tế, sản xuất thực phẩm, kiểm soát giao thông hàng không);

Mức độ yếu điểm của các quá trình và hoạt động.

Yếu tố văn hóa

Các yếu tố sau có thể có liên quan khi xác định thời lượng đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý:

Nền văn hóa và hành vi xã hội khác nhau (ví dụ như tập quán địa phương, thông lệ tuyển dụng);

Nhu cầu phiên dịch và biên dịch;

Dễ giao tiếp trong tổ chức khách hàng;

Tính minh bạch và công khai của tổ chức khách hàng.

Hệ thống quản lý tích hợp

Các yếu tố sau có thể có liên quan khi xác định thời lượng đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý tích hợp:

Mức độ tích hợp;

Số lượng hệ thống quản lý trong hệ thống quản lý tích hợp;

Sự phức tạp của hệ thống quản lý tích hợp so với một hệ thống quản lý riêng lẻ;

Sự sẵn có chuyên gia đánh giá có khả năng đánh giá nhiều hơn một hệ thống quản lý.

Thành phần đoàn đánh giá

Các yếu tố sau có thể ảnh hưởng đến thời lượng đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý:

Nhu cầu đối với biên dịch viên hoặc phiên dịch viên;

Nhu cầu đối với các chuyên gia kỹ thuật.

Các yếu tốc khác

Khi hai hay nhiều tổ chức chứng nhận phối hợp đánh giá một tổ chức khách hàng, thì tác động của các phương pháp tiếp cận hoặc thủ tục khác nhau được sử dụng bởi đoàn đồng đánh giá cần được tính đến.

Khi các kỹ thuật đánh giá từ xa được sử dụng, tức là khi chuyên gia đánh giá không có mặt tại địa điểm đánh giá, thì điều này không nên dẫn đến việc giảm thời lượng đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý.

Dịch vụ tư vấn về chứng nhận iso 17023 của Tư Vấn Luật

Hiện nay với dịch vụ tư vấn và cấp chứng nhận ISO ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Theo các quy định mới ban hành của Chính phủ, các doanh nghiệp cần đạt được những tiêu chuẩn nhất định đáp ứng được yêu cầu về cấp chứng nhận đạt chuẩn quốc tế.

Vậy doanh nghiệp muốn áp dụng chứng nhận iso 17023 vào đơn vị của mình có hiệu quả thì cách nhanh nhất là sử dụng dịch vụ tư vấn chứng nhận đạt chuẩn Quốc tế của chúng tôi.

Khi sử dụng dịch vụ cấp chứng nhận Quốc tế của chúng tôi quý khách hàng sẽ được tư vấn các nội dung sau:

Được tư vấn một cách chi tiết về chứng nhận iso 17023 giúp cho toàn thể doanh nghiệp hiểu một cách cụ thể và đầy đủ về hệ thống tiêu chuẩn ISO hay về trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Hướng dẫn các doanh nghiệp ban hành và thực hiện quản lý theo các tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn Quốc tế hiện nay

Tư vấn áp dụng ISO trong quản lý doanh nghiệp và làm thủ tục đề nghị cấp chứng nhận iso 17023.

Tư Vấn Luật hỗ trợ khách hàng xây dựng quy trình, đánh giá nhanh và cấp chứng nhận iso 17023 với một chi phí thấp nhất.

Đảm bảo cam kết chi phí hợp lý, tiết kiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa và cắt giảm các khoản phí phát sinh để đưa ra một mức chi phí hợp lý nhất theo từng quy mô hiện trạng của doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết thời gian cấp chứng nhận nhanh nhất để đảm bảo doanh nghiệp nhận được chứng nhận sớm nhất kèm theo đó là tuân thủ đẩy đủ chuẩn mực và quy trình cấp chứng nhận của Quốc tế hiện nay.

Để được tư vấn một cách hiệu quả quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi, báo giá về chi phí cũng như quy trình thực hiện cấp giấy chứng nhận iso 17023 nhanh nhất và chính xác nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775