Đầu tư nước ngoài

Điều chỉnh giấy phép đầu tư

Theo quy định của pháp luật, bất cứ nhà đầu tư nước ngoài nào khi đầu tư vào Việt Nam lần đầu đều cần xin giấy phép đầu tư nếu muốn thực hiện dự án đầu tư.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

Chính vì thế, bất kỳ sự điều chỉnh nào của nhà đầu tư làm thay đổi nội dung trên Giấy phép đầu tư thì đều cần tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư.

Vậy khi tiến hành điều chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư như thế nào?

Sau đây, Luật Rong Ba sẽ cung cấp thông tin cho quý khách hàng về vấn đề điều chỉnh giấy phép đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Khái quát chung về giấy phép đầu tư

Khái niệm giấy phép đầu tư

Căn cứ theo khoản3, điều 3 luật đầu tư 2014 quy định:

” Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.”

Nội dung của giấy phép đầu tư

Đây là một vấn đề mà quý khách hàng cần lưu ý để điều chỉnh giấy phép đầu tư. Làm sao cho việc điều chỉnh vẫn thể hiện được những nội dung này.

Theo luật đầu tư 2014, tại điều 39 quy định cụ thể về nội dung giấy phép đầu tư.

Có thể thấy, giấy phép đầu tư thể hiện những nội dung sau:

Điều 39. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Mã số dự án đầu tư.

Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.

Tên dự án đầu tư.

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.

Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.

Thời hạn hoạt động của dự án.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.

Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

Các trường hợp điều chỉnh giấy phép đầu tư

các nhà đầu tư cần phải điều chỉnh giấy phép đầu tư khi thuộc một trong các trường hợp sau:

Thay đổi nhà đầu tư

Điều chỉnh vốn đầu tư thực hiện dự án trong Giấy phép đầu tư.

Điều chỉnh tên dự án, địa chỉ đầu tư.

Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trong giấy phép đầu tư.

Điều chỉnh thông tin nhà đầu tư.

Điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án

Hồ sơ điều chỉnh giấy phép đầu tư

Theo quy định của luật đầu tư 2014 và nghị định 118/2015/NĐ-CP thì hồ sơ điều chỉnh giấy phép đầu tư bao gồm những giấy tờ, tài liệu sau:

Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy phép đăng ký đầu tư.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.

Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư.

Giấy phép đầu tư

Đăng ký kinh doanh

Đối với vấn đề hồ sơ điều chỉnh giấy phép đầu tư, trên thực tế đối với mỗi trường hợp các giấy tờ, tài liệu lại có sự khác nhau.

Chính vì thế các nhà đầu tư cần phải linh hoạt trong vấn đề này.

Đối với từng trường hợp cụ thể, ngoài những giấy tờ, tài liệu nêu trên cần thêm những giấy tờ, tài liệu như sau:

Đối với trường hợp tăng vốn

Tài liệu chứng minh tang vốn: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư; Hợp đồng vay, Sao kê tài khoản ngân hang….

Đối với trường hợp thay đổi, bổ sung mục tiêu dự án, ngành nghề kinh doanh

Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường/Đánh giá tác động bảo vệ môi trường (nếu trong khu công nghiệp)

Giải trình điều kiện đáp ứng ngành, nghề kinh doanh (nếu có)

Đối với trường hợp chuyển địa điểm thực hiện dự án (cùng tỉnh)

Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường/Đánh giá tác động bảo vệ môi trường.

Giấy phép quyền sử dụng đất

Hợp đồng thuê nhà/xưởng.

Báo cáo tình hình dự án.

Thay đổi nhà đầu

Hộ chiếu/CMND/CCCD của nhà đầu tư mới

Hợp đồng chuyển nhượng/Biên bản thanh lý

Tài liệu chứng minh nguồn vốn mua dự án

Thay đổi tên dự án, thông tin nhà đầu tư

Tài liệu chứng minh việc thay đổi tên dự án (Đăng ký kinh doanh thay tên công ty)

Hộ chiếu/CMND/CCCD; giấy phép kinh doanh chứng minh viêc thay đổi thông tin nhà đầu tư

Và một số trường hợp thay đổi khác cụ thể quy định tại Điều 33 nghị định 118/2015/NĐ-CP

Thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư

Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư.

điều chỉnh giấy phép đầu tư

điều chỉnh giấy phép đầu tư

Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có), nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư, gồm: Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy phép đăng ký đầu tư.

Lưu ý: Đối với các dự án mà sự điều chỉnh dự án làm thay đổi thủ tục đăng ký đầu tư từ diện xin cấp giấy phép đăng ký đầu tư sang diện phải xin quyết định chủ trương đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư cần phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh giấy phép đăng ký đầu tư.

Tùy thuộc nội dung điều chỉnh và loại dự án mà số lượng hồ sơ và thời gian giải quyết hồ sơ sẽ khác nhau.

Đối với dự án chỉ cần xin cấp giấy phép đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư chỉ cần nộp một bộ hồ sơ đầy đủ các giấy tờ đã trình bày ở trên gửi đến cơ quan đăng ký đầu tư, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ xem xét giải quyết và trả kết quả hồ sơ cho nhà đầu tư.

Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy phép đăng ký đầu tư thì số lượng hồ sơ nhà đầu tư cần chuẩn bị là 4 hoặc 8 bộ tương ứng với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh và Thủ tướng Chính phủ.

Thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ dao động từ 30-60 ngày đối với trường hợp này.

Thẩm quyền điều chỉnh giấy phép đầu tư

Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định về thẩm quyền điều chỉnh giấy phép đầu tư thuộc về các cơ quan sau:

“Điều 28. Thẩm quyền tiếp nhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

a) Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

b) Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

2. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:

a) Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

b) Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

4. Cơ quan quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này là cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương đã cấp cho nhà đầu tư trước thời điểm Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành.”

Dịch vụ điều chỉnh giấy phép đầu tư

Dịch vụ của chúng tôi chuyên tư vấn cho quý khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục và các trường hợp cần phải điều chỉnh giấy phép đầu tư.

Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh doanh nghiệp liên quan đến nội dung điều chỉnh theo qui định của pháp luật, phù hợp với thông tin doanh nghiệp cung cấp.

Chúng tôi đại diện theo sự ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Tư vấn cấp, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan sau khi điều chỉnh giấy phép đầu tư cho doanh nghiệp.

Với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775