Đầu tư nước ngoài

Đau tu ra nuoc ngoai

Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó.

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, Nhà nước ta khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản lý và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư ra ngoài, Tư vấn pháp luật miễn phí cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục đầu tư ra nước ngoài như sau:

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc đầu tư ra nước ngoài.

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài; trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Có quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định.

Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

Hình thức đầu tư ra nước ngoài

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức sau đây:

Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài;

Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;

Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;

Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

Các dự án đầu tư ra nước ngoài

Theo số vốn góp, nhà đầu tư ra nước ngoài được chia thành 4 diện sau:

Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương, có vốn đầu tư ra nước ngoài dưới 20 tỷ đồng.

Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương, có vốn đầu tư ra nước ngoài trên 20 tỷ đồng. (Xin ý kiến của Ngân hàng nhà nước Việt Nam).

Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng chính phủ:

Dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên;

Dự án đầu tư không thuộc ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên).

Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương của Quốc Hội:

Dự án có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên;

Dự án yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

Tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư gồm một trong các giấy tờ sau đây: Giấy phép đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc quyết định thành lập.

Đề xuất dự án đầu tư;

Bản sao một trong các tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư;

Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật Đầu tư 2014

Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm.

Văn bản ủy quyền cho chúng tôi

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trình tự thực hiện thủ tục xin Giấy phép đầu tư ra nước ngoài

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý.

Đối với dự án cần Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ.

Đối với dự án cần Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư: Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước (trong 05 ngày). Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định (trong vòng 90 ngày) và Chính phủ gửi Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội (trước khai mạc kỳ họp Quốc hội 60 ngày).

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải đáp ứng các Điều kiện đầu tư trực tiếp ra nước ngoài sau đây:

Nhà đầu tư có hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức sau đây:

Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

Đầu tư theo hình thức hợp đồng ở nước ngoài;

Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó;

Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;

Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh 

Các hoạt động đầu tư kinh doanh bị cấm gồm::

Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của Luật đầu tư 2020;

Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật đầu tư 2020;

đầu tư nước ngoài

đầu tư nước ngoài

Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật đầu tư 2020;

Kinh doanh mại dâm;

Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

Kinh doanh pháo nổ;

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Ngành, nghề có công nghệ, sản phẩm thuộc đối tượng cấm xuất khẩu theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương;

Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài

Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

Trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Có quyết định đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư phù hợp quy định của pháp luật

Lưu ý: Nhà đầu tư là doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

Phải được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc có ý kiến chấp thuận đối với các trường hợp sau:

Phụ thuộc vào số vốn đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư ra nước ngoài được chia thành 4 diện sau:

Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương:  có vốn đầu tư ra nước ngoài dưới 20 tỷ đồng.

Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương nhưng phải xin ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng nhà nước: Có vốn đầu tư ra nước ngoài trên 20 tỷ đồng nhưng không nằm trong danh sách phải xin chủ trương đầu tư.

Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng chính phủ:

Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên;

Dự án đầu tư không thuộc ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên).

Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc Hội:

Dự án có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên;

Dự án yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Hồ sơ xin cấp Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Bộ KH&ĐT. Hồ sơ gồm:

Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

Quyết định đầu tư ra nước ngoài;

Văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ kèm xác nhận số dư tài khoản ngoại tệ HOẶC văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng cho nhà đầu tư (bản chính hoặc sao công chứng).;

Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm.

Xác nhận của cục thuế về việc nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính đến gần thời điểm nộp hồ sơ (bản gốc hoặc sao chứng thực).

Lưu ý về hồ sơ : 

Đối với các dự án: năng lượng, nông lâm nghiệp thủy sản, khảo sát thăm dò chế biến khoáng sản, sản xuất chế biến chế tạo, kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng: Bổ sung tài liệu xác nhận có địa điểm thực hiện dự án: Giấy phép đầu tư (trong đó có ghi địa điểm), quyết định giao/cho thuê đất, hợp đồng/thỏa thuận cho thuê/giao đất tại nước ngoài. (theo Điều 8 Nghị định 83/2015/NĐ-CP)

Hồ sơ đóng quyển thành 03 bộ, trong đó có 01 bộ gốc và 02 bộ photo.

Quy trình thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài thực hiện như sau: 

Nhà đầu tư nộp 03 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) cho Bộ KH&ĐT; đồng thời đăng ký thông tin đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài theo quy định. 

Bộ KH&ĐT tiếp nhận hồ sơ. 

Bộ KH&ĐT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

Trường hợp dự án có vốn đăng ký chuyển ra nước ngoài bằng ngoại tệ tương đương 20 tỷ đồng trở lên thì Bộ KH&ĐT lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. . 

Bộ KH&ĐT cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo thời hạn quy định.hoặc có văn bản thông báo từ chối nêu rõ lý do gửi nhà đầu tư..

Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Mở và sử dụng tài khoản chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài tại Ngân hàng 

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải mở 01 tài khoản vốn đầu tư bằng 01 (một) loại ngoại tệ phù hợp với nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài tại 01 (một) tổ chức tín dụng được phép và đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước.

Trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam, nhà đầu tư được mở và sử dụng đồng thời 01 tài khoản chuyển vốn đầu tư bng đng Việt Nam và 01 tài khoản vn đầu tư bằng ngoại tệ.

Nhà đầu tư có nhiều dự án đầu tư ở nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư riêng biệt cho từng dự án.

Trường hợp dự án đầu tư ở nước ngoài có sự tham gia của nhiều nhà đu tư, mỗi nhà đầu tư phải mở tài khoản vốn đầu tư riêng biệt đ chuyển vốn ra nước ngoài trong phạm vi tổng vốn đầu tư và tỷ lệ phần vốn p theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài do cơ quan có thm quyền của Việt Nam cấp.

Lưu ý: Mọi giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư

Đăng ký giao dịch ngoại hối đối với tài khoản chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Theo quy định tại Điều 10 thông tư 12/2016/TT-NHNN, Nhà đầu tư phải đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với ngân hàng Nhà nước sau khi:

Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực theo quy định của pháp luật;

Hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép hoặc sau khi nhà đầu tư đã được cấp tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư;

Mở tài khoản vốn đầu tư tại tổ chức tín dụng được phép theo quy định và trước khi thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, NHNN có trách nhiệm xác nhận hoặc từ chi xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư. Trường hợp từ chối  phải có văn bn thông báo và nêu rõ lý do.

Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối đới với hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài bao gồm:

Đơn đăng ký giao dịch ngoại hi liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài .

Bản sao được cp từ sổ sốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. 

Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của nhà đầu tư về tính chính xác của bản sao và bản dịch) văn bản chấp thuận hoặc cấp phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư cấp hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ.

Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư ở nước ngoài (nếu có).

Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đi với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam. 

Dịch vụ đăng ký đầu tư ra nước ngoài và chuyển vốn đầu tư

Chúng tôi tự hào khi đã và đang thực hiện tư vấn, lập hồ sơ làm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài cho hàng trăm nhà đầu tư Việt Nam. Chúng tôi hỗ trợ và cung cấp dịch vụ hoàn thiện đến khi khách hàng hoàn tất việc chuyển tiền đầu tư.

Cụ thể, dịch vụ đăng ký đầu tư ra nước ngoài mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng bao gồm

Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ nhà đầu tư, tư vấn tổng quan, chuẩn bị hồ sơ

Tiếp nhận yêu cầu của Nhà đầu tư Việt Nam có nhu cầu chuyển vốn ra nước ngoài đầu tư;

Hướng dẫn khách hàng các tiêu chí để tìm một đơn vị tư vấn luật chuyên nghiệp tại nước đầu tư và các thông tin, dịch vụ mà khách hàng cần được đảm bảo, cung cấp từ đơn vị này như: thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, nhận tiền đầu tư từ Việt Nam sang, tài liệu chứng minh nguồn tiền đầu tư,….

Phối hợp với khách hàng và đối tác cung cấp dịch vụ luật tại nước đầu tư để chuẩn bị hồ sơ cần thiết;

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Tại bước này, dựa trên thông tin khách hàng cung cấp và thông tin từ đối tác luật nước tiếp nhận đầu tư, Tư vấn pháp luật miễn phí sẽ thực hiện các công việc sau:

Soạn thảo Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

Soạn thảo Quyết định đầu tư ra nước ngoài (đối với nhà đầu tư là tổ chức);

Hướng dẫn và soạn thảo biểu mẫu để khách hàng làm Văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ HOẶC xin văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng;

Hướng dẫn và soạn thảo biểu mẫu để khách hàng xin Xác nhận của cục thuế về việc nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính đến gần thời điểm nộp hồ sơ. 

Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại Cục đầu tư nước ngoài – Bộ kế hoạch và đầu tư. Giải trình, bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu.

Bước 3: Hướng dẫn khách hàng mở tài khoản chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Bước 4: Đăng ký giao dịch ngoại chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài tại Ngân hàng nhà nước

Tại bước này, Tư vấn pháp luật miễn phí sẽ soạn thảo toàn bộ tờ khai, chuẩn bị hồ sơ cần thiết theo quy định.

Tiến hành nộp hồ sơ tại Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh/thành phố trực thuộc TW nơi nhà đầu tư cư trú.

Giải trình, bổ sung hồ sơ khi cáo yêu cầu.

Tiếp nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng.

Hướng dẫn khách hàng liên hệ với Tổ chức tín dụng để thực hiện chuyển tiền ra nước ngoài.

Thời gian thực hiện

Thời gian chuẩn bị hồ sơ: Phụ thuộc vào sự phối hợp của khách hàng và Đơn vị cung cấp dịch vụ luật tại nước đầu tư..

Thời gian xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài: 02 – 2,5 tháng kể từ ngày hoàn thiện hồ sơ đầu tư.

Thời gian đăng ký giao dịch chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài: 15 ngày làm việc

Phí dịch vụ đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Tư vấn pháp luật miễn phí có nhiều biểu Phí dịch vụ để khách hàng lựa chọn. Phí dịch vụ phụ thuộc vào khối lượng công việc mà khách hàng cần cung cấp.

Phí dịch vụ chi tiết sẽ được gửi đến Quý khách hàng khi chúng tôi tiếp nhận thông tin và trao đổi trực tiếp với khách hàng..

Trên đây là những quy định của pháp luật Việt Nam về thủ tục đầu tư ra nước ngoài. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần nghiên cứu kĩ pháp luật của nước tiếp nhận hồ sơ để thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài được nhanh chóng và thuận lợi. Mọi thông tin chi tiết Quý khách hàng xin liên hệ để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775