Kế toán thuế

Cách kê khai bổ sung thuế gtgt

Việc kê khai bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế là việc cần thiết, tránh rủi ro về thuế. Vì vậy kế toán doanh nghiệp cần nắm vững các quy định, cách kê khai bổ sung thuế gtgt để thực hiện khai báo thuế gtgt đúng quy định pháp luật.

Để hỗ trợ Quý Khách hàng cách điều chỉnh tờ khai thuế gtgt khi phát hiện có sai sót, chúng tôi xin tổng hợp và cách kê khai bổ sung thuế gtgt trong bài viết dưới đây.

Quy định về việc kê khai bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế giá trị gia tăng

Tại Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào phải được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó.

Trường hợp cơ sở thực hiện hoạt động kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định về việc kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Tại Khoản 1 Điều 34 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định trước khi cơ quan thuế công bố quyết định về việc kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế quy định nguyên tắc kê khai thuế gtgt.

Theo đó, người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp sau khi hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì phải được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế.

Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.

Tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn kê khai bổ sung thuế gtgt lần 2, hướng dẫn kê khai bổ sung thuế gtgt theo quý như sau:

Sau khi hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Hồ sơ khai thuế bổ sung phải được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Trong trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

Người nộp thuế phát hiện trong hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

Người nộp thuế phát hiện trong hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã tiến hành kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

Người nộp thuế phát hiện trong hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến việc phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.

Trường hợp cơ quan thuế và/hoặc cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện việc khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận và/hoặc quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).

Căn cứ theo các quy định trên thì các trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế gồm:

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế nhưng không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn thì chỉ lập Tờ khai thuế của kỳ tính thuế mà có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh và gửi tài liệu giải thích kèm theo, không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh theo mẫu số 01/KHBS.

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế nhưng làm tăng tiền thuế phải nộp thì lập hồ sơ khai bổ sung và tự xác định tiền chậm nộp căn cứ số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế không tự xác định/xác định không đúng số tiền chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp thì lập hồ sơ khai bổ sung. Số tiền thuế điều chỉnh giảm sẽ được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, nếu đã nộp NSNN thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế.

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế chỉ làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung, số tiền thuế điều chỉnh tăng khấu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế giá trị gia tăng của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung:

Trường hợp người nộp thuế chưa dừng khấu trừ chưa đề nghị hoàn thuế thì số tiền thuế điều chỉnh giảm khấu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

Trường hợp người nộp thuế đã dừng khấu trừ thuế và lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế nhưng chưa được hoàn thuế thì cơ quan thuế xét hoàn thuế theo hồ sơ đề nghị hoàn thuế và hồ sơ khai bổ sung theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế đã được hoàn sai và tính tiền chậm nộp kể từ ngày cơ quan Kho Bạc Nhà nước ký xác nhận trên Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN cho đến ngày người nộp thuế kê khai bổ sung.

Trường hợp người nộp thuế chưa nộp đủ số tiền thuế đã hoàn sai hoặc tính tiền chậm nộp không đúng quy định, cơ quan thuế sẽ tính tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế.

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung.

Người nộp thuế tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định đồng thời khai số tiền thuế còn được khấu trừ điều chỉnh giảm của kỳ sai sót vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết đồng thời làm giảm số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung.

Người nộp thuế kê khai số tiền thuế còn được khấu trừ điều chỉnh tăng của kỳ sai sót vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai GTGT khấu trừ trong trường hợp điều chỉnh giảm số thuế đã đề nghị hoàn trên tờ khai do chưa đảm bảo trường hợp được hoàn và chưa làm hồ sơ đề nghị hoàn thì lập hồ sơ khai bổ sung đồng thời khai số tiền đề nghị hoàn điều chỉnh giảm vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

Hướng dẫn kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế giá trị gia tăng

Thủ tục kê khai bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế giá trị gia tăng không phải là một thủ tục khó.

Tuy nhiên, nếu kế toán doanh nghiệp chưa từng thực hiện thì có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí gặp phải những sai sót nhất định. Hiểu được điều đó, chúng tôi xin giải đáp điều kiện kê khai thuế theo quý, hướng dẫn kê khai điều chỉnh bổ sung thuế giá trị gia tăng như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC thì hồ sơ khai bổ sung thuế bao gồm:

Tờ khai thuế của kỳ tính thuế mà bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh.

Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế).

Tài liệu kèm theo để giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

Thứ nhất: Cách khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng khi phát hiện sai sót trong thời hạn nộp tờ khai thuế.

Khi phát hiện sai sót trong thời hạn nộp tờ khai thuế (thời hạn kê khai hóa đơn đầu vào) kế toán doanh nghiệp không cần phải lập tờ khai bổ sung mà chỉ phải lập tờ khai khác cho đúng sau đó nộp tờ khai thuế trước thời hạn là xong.

Thứ hai: Cách khai thuế gtgt bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng khi phát hiện sai sót khi thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đã qua.

Khi phát hiện sai sót khi thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đã qua sẽ có 2 tình huống và cách xử lý sau:

Nếu sai sót không hề ảnh hưởng đế số tiền thuế phải nộp hoặc tiền thuế được khấu trừ như các sai sót về tên, sai ngày tháng năm trong hóa đơn, sai mã số thuế công ty, sai số hóa đơn,…

Cách thức xử lý sai sót:

Kế toán không cần lập tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS.

cách kê khai bổ sung thuế gtgt

cách kê khai bổ sung thuế gtgt

Vào kỳ kê khai sai sót chọn: “Tờ khai lần đầu” sau đó vào tiếp phục lục kê khai sai sót. Tiến hành sửa lại các sai sót cho đúng và lưu lại tại doanh nghiệp để sau này giải trình.

Bởi vì theo quy định tại Điều 5 Luật số 71/2014/QH13 thì kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 khi khai thuế giá trị gia tăng chỉ cần nộp tờ khai thuế Giá trị gia tăng mà không cần nộp bản phụ lục đính kèm.

Vì vậy trong trường hợp sai sót này các kế toán doanh nghiệp không phải nộp lại tờ khai nữa mà chỉ phải sửa lại để giải trình sau này khi quyết toán thuế là được.

Nếu sai sót gây ra ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp hoặc tiền thuế doanh nghiệp được khấu trừ với các lỗi như: Kê khai thừa thiếu tiền thuế, kê khai sai tiền thuế Giá trị gia tăng, sai giá trị sản phẩm – dịch vụ, thừa thiếu hóa đơn đầu ra, kê khai sót hóa đơn đầu vào, kê khai thiếu hóa đơn đầu vào, bỏ sót hóa đơn đầu ra,….

Khi gặp các sai sót này, kế toán doanh nghiệp xử lý theo các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống kế toán

Sau khi đăng nhập hệ thống kế toán, vào “Kỳ kê khai sai” Tích chọn vào“Tờ khai bổ sung”.

Sau đó chọn nút “Đồng ý” và chuyển sang Bước 2.

Bước 2: Điều chỉnh lại các số liệu bị sai trên “Tờ khai điều chỉnh”

Khi thực hiện bước này, quy tắc nằm lòng mà các kế toán doanh nghiệp phải nắm được là sai ở đâu, sửa ở đó.

Phần này chúng tôi sẽ hướng dẫn cách kê khai bổ sung thuế gtgt của các trường hợp cụ thể, Quý Khách hàng xem xét thấy doanh nghiệp mình đang gặp vướng mắc phần nào thì lựa chọn để xử lý cho phù hợp.

Trong trường hợp sai sót hóa đơn đầu vào: Thực hiện kê khai điều chỉnh tăng hoặc giảm trực tiếp trên 03 chỉ tiêu sau: chỉ tiêu 23 trên tờ khai thuế gtgt, [24], [25]. Lưu ý quan trọng là phải nhập liệu đầy đủ cả 3 chỉ tiêu.

Sau đó, ấn tiếp: “Tổng hợp KHBS” hoặc bấm nút “Ghi”  vào xử lý số liệu như Bước 3.

Trong trường hợp sai sót là hóa đơn đầu ra: Kê khai điều chỉnh giảm hoặc tăng trực tiếp trên các chỉ tiêu [29] đến chỉ tiêu [33]. Khi bổ sung điều chỉnh xong chọn “Tổng hợp KHBS”. Tiếp tục giải quyết số liệu như ở Bước 3.

Đối với các trường hợp sai sót còn lại: Sai chỗ nào, sửa chỗ đó, nếu sai sót ở chỉ tiêu 24 thì vào trực tiếp sửa ở chỉ tiêu 24. Nếu sai sót ở chỉ tiêu 22 thì điều chỉnh chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế gtgt.

Bước 3: Giải quyết số liệu

Khi kê khai bổ sung điều chỉnh xong, chọn “Tổng hợp KHBS” bên dưới, màn hình sẽ sang “Phụ lục KHBS”.

Ở Bước 3 này, kế toán doanh nghiệp cần phải quan tâm đến hai chỉ tiêu trên tờ “KHBS” là: chỉ tiêu [40] và [43] cụ thể giải quyết như sau:

Nếu chỉ tiêu [40] < 0 giá trị âm (nằm trong ngoặc). (Giảm thuế Giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ).

Cách thức giải quyết như sau:

Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” nộp qua mạng cho Cơ quan thuế.

Có thể trừ vào tiền thuế phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc hoàn thuế (Các bạn cần phải theo dõi bên ngoài)

Lưu ý: Chỉ tiêu 37 38 trên tờ khai thuế gtgt là khác nhau. Trong trường hợp này tuyệt đối không được nhập vào chỉ tiêu [38] của kỳ hiện thời.

Nếu chỉ tiêu [40] > 0 giá trị dương. (Tăng thuế Giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ)

Cách thức giải quyết như sau:

Cần kết xuất kết quả “KHBS” và “Tờ khai điều chỉnh” nộp qua mạng cho cơ quan thuế.

Nộp tiền thuế phải nộp (+) cộng thêm tiền phạt nộp chậm mà phần mềm tự động tính cho bạn (Ở phần B “Tính số tiền chậm nộp”) và Công văn giải trình sai sót (nếu có).

Nếu chỉ tiêu [43] < 0 giá trị âm (nằm trong ngoặc). (Giảm thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ của kỳ bổ sung).

Cách thức giải quyết như sau:

Kết xuất kết quả “KHBS” và “Tờ khai điều chỉnh” nộp qua mạng cho Cơ quan thuế.

Nhập số tiền này vào chỉ tiêu [37] của kỳ hiện thời.

Nếu chỉ tiêu [43] > 0 giá trị dương (Tăng thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ của kỳ bổ sung).

Cách thức giải quyết như sau:

Kết xuất kết quả “KHBS” và “Tờ khai điều chỉnh” nộp qua mạng cho Cơ quan thuế.

Nhập số tiền vào chỉ tiêu [38] của kỳ hiện thời.

Như đã đề cập ở trên, các kế toán doanh nghiệp cần lưu ý là các hóa đơn đầu vào bỏ sót không cần phải kê khai bổ sung mà có thể được kê khai vào kỳ hiện thời mà vẫn được khấu trừ bình thường với điều kiện phải thực hiện trước khi Cơ quan thuế thanh tra –  kiểm tra.

Trên đây là các quy định pháp luật và hướng dẫn khai bổ sung điều chỉnh thuế gtgt mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo và Quý Khách hàng cần căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp để tiến hành cách kê khai bổ sung thuế gtgt phù hợp quy định của pháp luật.

Nếu còn nội dung nào chưa rõ hoặc muốn được hướng dẫn làm tờ khai bổ sung thuế gtgt  hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ khai thuế bổ sung của chúng tôi, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với Tư Vấn Luật qua địa chỉ email để được hỗ trợ dịch vụ tốt nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775