Doanh nghiệp

Bố cáo là gì

Bố cáo là gì? Vì sao doanh nghiệp phải đăng bố cáo điện tử là câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ rất nhiều khách hàng.

Để hỗ trợ Quý Khách hàng nắm được các quy định về bố cáo điện tử, chung tôi xin tổng hợp và hướng dẫn chi tiết trong bài viết dưới đây.

Quy định về công bố thông tin doanh nghiệp

Tại Điều 33 Luật doanh nghiệp năm 2014 có quy định như sau:

Điều 33. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh;

b) Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này.

Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.”

Căn cứ quy định nêu trên, Doanh nghiệp có thể đề nghị đăng tải các loại hình bố cáo sau đây bằng cách cử đại diện tới đăng ký tại Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh) hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh (Phòng ĐKKD) địa phương:

Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Một số thông báo khác như: thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; thay đổi nội dung đăng ký thuế theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp; chào bán cổ phần riêng lẻ, cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền quy định tại Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Các bố cáo do Cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh (Bố cáo điện tử) khởi tạo:

Công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp.

Công bố thông tin giải thể của doanh nghiệp.

Thông báo vi phạm đối với doanh nghiệp.

Thu hồi Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký doanh nghiệp.

Các vấn đề khác liên quan tới một doanh nghiệp cụ thể.

Hoạt động của doanh nghiệp, ví dụ như: phát hành cổ phiếu, chào bán cổ phần riêng lẻ, quyết định giải thể.

Thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (“Luật doanh nghiệp năm 2014”);

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (“Nghị định số 78/2015/NĐ-CP”);

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (“Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT”);

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (“Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT”);

Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp (“Thông tư số 215/2016/TT-BTC”);

Quy trình đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Khi doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nộp phí để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và gửi Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký để thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải nội dung đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp thuộc phạm vi mình quản lý lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật gửi trực tiếp Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ đăng bố cáo thành lập công ty bao gồm:

Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-25, Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Sau khi Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải nội dung đăng ký doanh nghiệp lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Kết quả thực hiện: Các nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Phí bố cáo thành lập doanh nghiệp: 300.000 đồng (Thông tư số 215/2016/TT-BTC) (Nộp tại thời điểm đề nghị công bố). Các trường hợp được miễn phí đăng công bố bao gồm:

Công bố mẫu con dấu;

Công bố thông tin giải thể;

Bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính;

Doanh nghiệp chỉ thực hiện cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các Điều gồm Điều 49, Điều 51, Điều 52 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

Chế tài xử lý nếu không công bố thông tin doanh nghiệp

Theo quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Điều 33 Luật Doanh nghiệp thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng công bố nội dung trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, các hành vi không công bố/công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định về công bố thông tin doanh nghiệp.

Hướng dẫn truy cập và xem bố cáo điện tử

Người dùng Cổng thông tin có thể truy cập đến Hệ thống bố cáo điện tử mà không cần đăng nhập tài khoản. Đối với người sử dụng trên Cổng thông tin đã đăng ký tài khoản, có thể truy cập vào Hệ thống Bố cáo điện tử hoặc đăng nhập từ màn hình Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia: http://bocaodientu.dkkd.gov.vn;

Bước 2: Tích chọn nút [Đăng nhập] tại góc phải phía trên màn hình;

Bước 3: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu truy cập vào Cổng thông tin;

Lưu ý: Trong trường hợp đăng nhập với tài khoản của người dùng trên Cổng thông tin, sau khi nhập tên đăng nhập và mật khẩu, không tích vào ô [Cán bộ Phòng ĐKKD] trước khi nhấn nút [Đăng nhập].

Bước 4: Sau khi đăng nhập, trên thanh công cụ, chọn “Dịch vụ công”  “Hệ thống Bố cáo điện tử”. Tại đây, người dùng có thể theo dõi các thông tin hiển thị trên Hệ thống bố cáo được chia thành nhiều loại bố cáo điện tử, bao gồm:

Đăng ký mới (Bố cáo thành lập công ty);

Đăng ký thay đổi (bao gồm đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp);

Thông báo thay đổi (thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp);

Mẫu dấu (thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp);

Vi phạm/Thu hồi (công bố Thông báo v/v vi phạm của doanh nghiệp và Quyết định thu hồi GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện);

Giải thể (công bố Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp và Quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có));

Loại khác (công bố Thông báo hiệu đính, Thông báo của tòa án, Doanh nghiệp xã hội và Loại khác: chào bán cổ phần riêng lẻ, phá sản,…);

Lưu ý: các loại bố cáo được chia thành từng phần (tab nội dung) khác nhau, người dùng có thể dễ dàng truy cập từng loại bố cáo.

Tổng số kết quả bố cáo được hiển thị bên dưới thể hiện hiện nay, đối với từng loại bố cáo có bao nhiêu bố cáo điện tử của doanh nghiệp đã đăng và còn hiệu lực.

Các bố cáo điện tử mới được đăng sẽ hiển thị trên màn hình giao diện ứng dụng bố cáo điện tử và đẩy các bố cáo điện tử đã đăng trước đó xuống dưới.

bố cáo là gì

bố cáo là gì

Như vậy, những bố cáo điện tử đã đăng trên Cổng thông tin nhưng hết thời hạn đăng tải sẽ không hiển thị trên ứng dụng, người dùng sẽ không xem được các bố cáo này.

Hướng dẫn tìm kiếm bố cáo điện tử đã đăng (còn thời hạn đăng)

Người dùng muốn tra cứu, tìm kiếm một bố cáo cụ thể cần thao tác như sau:

Bước 1: Tại thẻ “Chức năng”, chọn “Bố cáo điện tử”  nhấn nút [Tìm bố cáo] được hiển thị ở dưới cùng của màn hình.

Bước 2: Nhập thông tin theo các tiêu để chí tìm kiếm Bộ lọc, bao gồm:

Ngày đăng (ngày/tháng/năm);

Loại công bố: bao gồm đầy đủ 7 loại bố cáo nêu trên;

Tỉnh/Thành phố nơi đặt trụ sở chính;

Mã số nội bộ trong Hệ thống;

Mã số doanh nghiệp;

Tên doanh nghiệp;

Tên tài khoản.

Bước 3: Nhấn nút [Tìm kiếm] Danh sách bố cáo điện tử thỏa mãn tiêu chí tìm kiếm sẽ hiển thị tại “Danh sách kết quả tìm kiếm”. Người dùng khi nhập các tiêu chí tìm kiếm trong Bộ lọc và nhấn nút [Tìm kiếm], màn hình kết quả sẽ hiển thị tổng số bố cáo phù hợp tiêu chí tìm kiếm.

Lưu ý: màn hình kết quả chỉ hiển thị các bố cáo điện tử đã được đăng và còn thời hạn đăng trên Cổng thông tin với đầy đủ các thông tin như sau:

Thời gian đăng;

Ngày bắt đầu đăng bố cáo;

Ngày kết thúc đăng bố cáo;

Tên, mã số doanh nghiệp;

Địa điểm (trụ sở chính, nơi đăng bố cáo điện tử);

Loại thông báo (loại bố cáo điện tử) Để xem thông tin chi tiết của bố cáo điện tử, người dùng nhấn chuột vào biểu tượng để tải bố cáo. Nội dung của bố cáo điện tử được hiển thị theo quy định tại Điều 33 Luật Doanh nghiệp, cụ thể: bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký công ty và các thông tin về ngành, nghề kinh doanh; Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Hướng dẫn tìm kiếm bố cáo điện tử đã đăng (hết thời hạn đăng)

Để thỏa mãn nhu cầu tìm kiếm thông tin bố cáo đã đăng trên Cổng thông tin, trường hợp bố cáo điện tử đã hết hạn và không hiển thị trên Cổng thông tin, người dùng cần truy cập vào ứng dụng dịch vụ thông tin để đặt hàng sản phẩm bố cáo điện tử đã đăng tải trên Cổng thông tin (sản phẩm miễn phí).

Người dùng chuyển từ ứng dụng bố cáo điện tử sang ứng dụng dịch vụ thông tin trên Cổng thông tin:

Bước 1: Tại màn hình trang chủ Dịch vụ thông tin, trong mục “Danh mục sản phẩm”, chọn “Thông tin về một doanh nghiệp cụ thể”, hoặc nhấn nút [Xem tiếp] trong mục “Thông tin về một doanh nghiệp cụ thể” để truy cập và sử dụng sản phẩm.

Bước 2. Nhập tiêu chí tìm kiếm Nhập thông tin vào các nhóm tiêu chí tìm kiếm sau (Error! Reference source not found.)

Mã số doanh nghiệp;

Tên doanh nghiệp;

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài;

Tên doanh nghiệp viết tắt;

Tên người đại diện theo pháp luật;

Địa chỉ trụ sở chính;

Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã;

Nhấn nút [Tìm kiếm] để hiển thị thông tin  Các kết quả phù hợp với tiêu chí tìm kiếm sẽ được hiển thị trong danh sách kết quả tìm kiếm. (Error! Reference source not found.)

Lưu ý: Nếu người sử dụng nhập nhiều tiêu chí cùng lúc, hệ thống sẽ tìm thông tin đáp ứng với tất cả các tiêu chí.

Nhấn nút [Xóa] để xóa các thông tin tìm kiếm đã nhập và thực hiện lại việc tìm kiếm.

Bước 3. Chọn doanh nghiệp trong bảng kết quả tìm kiếm

Nhấn vào tên doanh nghiệp; Sau khi chọn doanh nghiệp theo nhu cầu tìm kiếm bố cáo điện tử đã đăng trên Cổng thông tin, màn hình hiển thị thông tin các sản phẩm của ứng dụng dịch vụ thông tin được cung cấp với thông tin doanh nghiệp đã chọn.

Người dùng chọn bố cáo điện tử (công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp) đã đăng để thêm vào đơn hàng, có thể chọn nhiều bố cáo trong cùng 01 đơn hàng.

Thêm vào đơn hàng bố cáo đã đăng Sau khi chọn xong các bố cáo, nhấn nút [Xem giỏ hàng] để tiến hành đặt hàng hoặc nhấn nút [Tiếp tục chọn sản phẩm] để đặt hàng thêm các bố cáo, sản phẩm khác.

Người dùng nhấn nút [Tiếp theo] để đi đến bước nhập thông tin người mua của quá trình đặt hàng.

Đơn hàng tự động hiển thị thông tin cá nhân đã đăng ký tài khoản truy cập (Họ và tên, Điện thoại, Địa chỉ liên hệ – dưới dạng không thể chỉnh sửa) và Email nhận sản phẩm của khách hàng (dưới dạng có thể chỉnh sửa).

Người dùng nhập thông tin giao hàng – thông tin email cần được nhập chính xác. Sau khi nhập thông tin giao hàng, người dùng đến bước [Xác nhận đơn hàng], theo đó, người dùng cần tích chọn vào ô Chấp nhận Điều khoản và điều kiện sử dụng, kiểm tra lại thông tin người mua, thông tin giao hàng và các sản phẩm đã chọn trước khi nhấn nút [Xác nhận] để nhận sản phẩm hoặc nhấn nút [Trước] để chỉnh sửa.

Sau khi nhấn nút [Xác nhận], người dùng nhận được email thông báo từ Hệ thống gửi đến email đã nhập tại khối thông tin giao hàng về việc đặt hàng thành công và có thể tải sản phẩm. Người dùng có thể nhấn vào đường link gửi đến Hệ thống để tải sản phẩm, hoặc ấn nút F5 tại màn hình đặt hàng sản phẩm và có thể nhấn vào biểu tượng để tải bố cáo.

Lưu ý:

Tại mục “Bố cáo” chỉ cho phép tìm kiếm và xem các bố cáo đã được đăng thành công và còn hạn đăng trên Hệ thống.

Trường hợp bố cáo đã hết hạn đăng, người dùng phải đặt hàng sản phẩm dịch vụ thông tin để tải bố cáo.

Dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi liên quan đến việc bố cáo điện tử

Là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và hỗ trợ Quý Khách hàng thực hiện các thủ tục doanh nghiệp. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Quý Khách hàng:

Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của Quý Khách hàng như chi nhánh công ty là gì? chia doanh nghiệp là gì? giấy chứng nhận đăng ký thuế là gì? quy định bảo mật thông tin doanh nghiệp,…..trước khi tiến hành thủ tục đăng bố cáo;

Soạn thảo bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật thực hiện đăng bố cáo doanh nghiệp;

Đại diện Quý Khách hàng bạn nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, nộp hồ sơ bố cáo doanh nghiệp, xử lý, giải quyết hồ sơ trong quá trình cơ quan có thẩm quyền thụ lý hồ sơ;

Đại diện Quý Khách hàng nhận kết quả của đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và bàn giao kết quả cho khách hàng.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về thủ tục bố cáo doanh nghiệp. Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn biết thêm các thông tin pháp lý liên quan đến bố cáo doanh nghiệp.

Khi có thắc mắc vốn doanh nghiệp là gì? các vấn đề về dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thuế và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu hãy liên hệ với Luật Rong Ba theo địa chỉ email hoạc điện thoại để được hỗ trợ tốt nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775